رژیم طلایی مهدی هاشمی، مریلا زارعی و امین حیایی

Jeem - - الصفحة الأولى -

درباره کارگردان/ رضا س �بحانی کارگردان میانسالی اس �ت که فیلمهای زیادی در پرونده کاریاش ندارد. اولین تجربه س �ینمای یاش هم در قام �ت مدیرتدارکات فیلم «آنس �وی آتش» به کارگردانی داریوش عی �اری )برادر کیانوش عیاری( بوده است، در فیلمهایی مانند «دو نیمه سیب» و «آبادان یها» دستیار کارگردان بوده و دو فیلم «زیستن » و «خاک سرد» را کارگردانی کرده اس �ت که اصلاً عجیب نیس �ت اگر اسامیشان برای ش �ما تازگ �ی دارد! درمجم �وع میتوان حدس زد که کارگردانان بس �یاری این فیلمنامه را رد کرده بودند تا به سبحانی رسیده است.

چ �را میتوان فیلم را ندی �د/ بدون تعارف باید گفت که هس �ته اصل �ی فیلمنامه ظرفیت بسیار زیادی برای تبدیل شدن به یک اثر دیدنی را داشت اما نبود داستان جذاب و شوخیهای بانم �ک، فیل �م را ب �ه اث �ری خس �ته کننده و یکنواخ �ت تبدیل کرده که حتی ش �وخ یهای سطحی و موس �یق یهایی با ضرباهنگ تند )در صحنههایی از فیلم( نتوانس �ته است فیلم را به اث �ری قابل تحمل تبدیل کند. میتوان گفت که ضعف فیلمنامه بیش �تر آنجا مشخص میشود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.