وحدتگرایی در شعر و نقاشی سهراب

Jeem - - الصفحة الأولى -

در نقاش �یهای س �هراب تمام اجزا به گونهای در ق �اب تصویر قرار گرفتهاند ک �ه در نهایت معنای واحدی را به ذهن بیینده متبادر کنند. گلدان نقاشی سهراب بر روی پلهها تنها به عنوان یک جز مورد توجه بینن �ده قرار نمیگیرد بلک �ه وقتی بر روی پلههای یک خانه قدیمی نق �ش میبندد وحدت اشیا هدف اصلی را نمایان میکند. سهراب در پی به وحدت رس �یدن از کثرت است. در شعر او نیز وحدتگرایی به چش �م میخورد چنان که صالح حسینی در این باره میگوید : «در شعر سهراب تمام عناصر طبیعت و جهان هستی اعضای یکدیگرند و از یک گوهرند. )نیلوفر خاموش ص23 )

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.