یاصعود شمابریزی سیگ ن تبریز...

به بهانه 2 تی ت دیگر به لی برتر و هتریک تبریزیها در لیگ 16 تیمی آینده

Jeem - - الصفحة الأولى - مجید حسینزاده irjeem. hosseinzadeh@m.

ش �اید بارها این جمله معروف را ش �نیده باشید که «پشت هر مرد موفق یک زن ایستاده است! » ولی شاید به این فکر نکرده باشید که «پشت یک تیم موفق چه فرد یا افرادی ایستادهاند !؟ » اگر اخبار ورزش �ی چند روز قبل را پیگیری کرده باشید، حتما شنیدهاید که تعداد تیمهای لیگبرتری از 18 به 16 تیم کاهش یافت �ه اس �ت و احتمالا بعد از آن هم ش �نیده اید ک �ه 3 تیم از ای �ن 16 تی �م لیگبرتر فصل بعد را، تیمهای تبریزی تش �کیل میدهن �د. صعود تیمهای گس �ترش فولاد و ش �هرداری تبریز در کنار حضور قدرتمند تراکتورس �ازی در لیگ آینده، باعث میش �ود که ه �ر هفته حداقل یک یا حداکث �ر 3 بازی در این ش �هر پر تماش �اگر برگزار شود که برای تماش �اگران پر شور تبریزی اتفاق بسیار مبارکی است. در ادامه به معرفی کوتاهی از تیمهای تبریزی لیگبرتری خواهیم پرداخت و بعدش هم به صورت اتفاقی با تعدادی از مردمان شهر تبریز که پیش شماره تلفن همراهش �ان 0914 است تماس گرفتیم، تا دلایل موفقیت تیمهای شهرشان را در چند سال اخیر از زبان آنها بشنویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.