شهرداری تبریز، تیم رکوردهای ماندگار

Jeem - - الصفحة الأولى -

این تیم زیر نظر ش �هرداری تبریز مشغول به فعالیت است و یکی از مجهزترین باش �گاه های ایران است. شهرداری تبریز سال ٨٨ با مربیگری «اکبر میثاقیان» و با به دست آوردن رکوردهایی عجیب و مان �دگار مانند نباختن در کل فصل لیگ دس �ته اول و کس �ب بهتری �ن خط حمل �ه در همین لیگ، به لیگبرت �ر صعود کرد. اما در لیگبرتر آن س �ال موفقیت چندانی نداش �ت و در پایان همان فصل به لیگ دسته اول سقوط کرد. حالا بعد از یک فصل دوری، ای �ن تیم دوباره با مربیگری «فراز کمالوند» و با اقتدار به صورت مس �تقیم به لیگبرتر صعود کرده اس �ت تا امیدهای تبریزیها را برای داشتن چندین تیم در لیگبرتر زنده کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.