گسترش فولاد تبریز، تیمی سریع مثل برق!

Jeem - - الصفحة الأولى -

باش �گاه گسترش فولاد تبریز با اینکه س �ال ١3٨7 تاسیس شده اس �ت اما به س �رعت و با قهرمانی در لیگ اس �تان آذربایجان به لیگ دس �ته 3 و در فصل بعد هم با قهرمانی در لیگ دس �ته 3 به لیگ دس �ته 2 صعود کرد. در روزهایی که باشگاه نیروی زمینی با مش �کلات مالی دست و پنجه نرم میکرد، باشگاه فولاد گسترش امتیاز این تیم در لیگ دسته اول را خرید و حالا بعد از دو فصل و در فاصله 3 هفته مانده به پایان مس �ابقات لیگ دس �ته اول، با مربیگری بازیکن معروف و قدیمی تیمش یعنی «رسول خطیبی» جشن صعود خود را به لیگبرتر به راه انداخته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.