«ماه جوانم»

Jeem - - الصفحة الأولى -

انرژی تمام نشدنی/ یک بابای بزرگ که هیچ کس باور نمیکرد پیر شده باشد، دیروز ساعت 4 صبح از ش �دت درد و ناراحتی با آمبولانس به بیمارس �تان برده ش �د. بعد از عوض کردن چند بیمارستان و تش �خیص ندادن علت دردش از روی عکس و س �ونوگرافی و س �ی تی اسکن و... لاجرم در سومین بیمارس �تان حول و حوش س �اعت ده شب زیر تیغ عمل جراحی رفت. تا پزشک بفهمد چه در درون این مردی که پیر ش �دنش را هیچ کس نفهمید میگذرد... عفونت گس �ترده و سیاه شدن کیسه صفرا و پانکراس و... هر کدام به قدر کافی علائمی ایجاد میکند که بتوان تش �خیص داد... اما به ش �رطی که کس �ی باور کند که این بابای بزرگ دارد پیر میش �ود... امروز نگاه به ص �ورت چروک خورده مامان دلم را لرزاند...کی چروک ش �د که من نفهمیدم؟ وقتی آدم بزرگهای دور و برت همیش �ه مراقبات باش �ند. همیشه حمایت کنند. همیشه اموراتت را رفع و رجوع کنند جوری که انگار هیچ وقت خسته نمیش �وند. انگار انرژی تمام نشدنی دارند. انگار دیگر فهمیدن اینکه ممکن است روزی پیر شوند و دردمند برایت سخت میشود...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.