«پدری به نام شهید»

Jeem - - الصفحة الأولى -

پدرشهید/ وقتي پسر یک سال و4 ماههام که فقط از بابابزرگش یک عکس دیده. مدام «بابابو » میگه دیگ �ه من چي بگم از دل تنگم و از غصه نبودن پدر. وقتی درتاریکی ش �ب دارم س �عي ميکنم با احس �ان بازي کنم تا برق بی �اد، بعد ميبینم با انگشت به قاب عکست روي دیواری که تو این تاریکی اصلا دیده نمیش �ه اش �اره ميکند و هي میگه ماما «بابابو ». یک حس �ي بهم میگه نکنه تو واقع �ا این جایي؟ نکنه تو اینقدر بهم نزدیکي و من فکر ميکن �م که ازم خیلي دوري؟ غصه این روزهام فقط ش �ده نبودنت و ندیدنت. غصه این روزهام دلتنگي واس �ه اون بابایي ش �ده که هیچ وقت لبخند از روي لبهاش محو نميشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.