یا پول بگیرید یا فاتحه!

Jeem - - الصفحة الأولى -

وزی �ر بهداش �ت گف �ت: کس �انی که بع �د از 25 اردیبهش �ت داروی گ �ران خریدهاند، میتوانند از طریق سامانه 1490 مابهالتف �اوت قیم �ت دارو در بیماریهای خاص و صعبالعلاج را بگیرند.

جوابیه: کس �انی هم که پول نداش �تند و نخریدند، ش �ماره بلوک و قطعهشان را به س �امانه پ پیامک کنند، فاتحه برایش ر �ان بخوانند.

مع �اون وزیر صنع �ت: من هیچ وقت نگفتهام خ �ودرو نخرید قیم �ت کارخانه ارزان میش �ود، بلکه گفتم خودرو نخرید قیمت در بازار کاهش مییابد.

جوابی � ه: بازار س �ر کوچهت درست است؟

�ان دیگر؟

رحیم �ی (معاون اول رییس جمهور): از زم �ان حض �رت آدم(ع) تاکن �ون برای هیچ پروژهای چون مس �کن مهر کار نشده است.

جوابی � ه: راس �تش از زم �ان حضرت آدم( ع) ت �ا کنون هیچ مع �اون اول رییس جمهوری مثل شما دیده نشده است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.