اندر حکایت ابن جیم و پست الکترونیک ملی!

Jeem - - الصفحة الأولى -

روزی مریدان در ش �هر ب �ه دنبال ابوجارچی ابن جیم ابن خراس �انی هر سوراخ و سنبهای را میگشتند، ناگاه پیرنا را وسط میدان شهر یافتند، در حالی ک �ه تمامی موهایش ب �ه عقب کلهاش رفته بود و چون �ان مینمود که از فراز موتور به زی �ر آمده! مری �دان نزد خفننا آمده، پرس �یدند: »ای ش �یطون، موت �ور از کج �ا آوردی توی این دوره از تاری �خ !« پیرنا چ �ون اینچنین صحبت کردن مریدان ش �نید، سخت برآشفت، یک شکم س �یر مریدان را زد و گفت: موهای من به سبب نشستن پای اینترنت پر سرعت بدین سان شده! مریدان چون این شنیدند، از تعجب نعرهها زدند و راه بیابان در پیش گرفتند و دیگر بازنگشتند! ابن جی �م لختی منتظر ماند، ولی اثری از مریدان نشد، پس چون دید حکایت هفته جارچی روی زمین مانده، ب �ه خود تکانی داد و با خود گفت، عجب اس �ت که وزیر ارتباطات و فناوری گفته: »برای تعامل و ارتباط دو طرفه دولت و مردم از این پس هر ایرانی در کنار کد پس �تی، یک پست الکترونی �ک اختصاصی دریاف �ت خواهد کرد. « پس از ش �دت اعجاب به پش �ت کامپیوتر خود رفت، وبلاگ �ی راه اندازی کرد و ماجرا بازگفت و خوانندگان مجازی، جامهها دریدند و س �ر به مانیت �ور کوفتن �د و کیبورد را به دندان کش �یده، سیستمها ریست کردند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.