تابستباناسبت نغازدشا غک وه پوششرمضان پسند

Jeem - - الصفحة الأولى - سعيد برند irjeem. barand@s.

فقط این س �اعت کار ادارهها و مغازهها نیس �ت که تغییر میکند، فقط این زنگ تلفنهای همراه نیس �ت که تغییر میکند، این ماه زمین و زمان تغییر میکند. حس �اب و کتابها هم بهم میریزد، دیگر یک هم مس �اوی یک نیست! برنامههای غذایی و تلویزیونی، شیرینی مورد علاقه مردم و حتی احوال پرسیها هم تغییر میکند، حالا جمله »نماز و روزهتان قبول« دوباره مدام بین ما تکرار میش �ود، اما در این هیاهوی تغییرات، تغییرات خودِ خود آدمهای ش �هر حال و هوای دیگری دارد، آدمها مهربانتر میش �وند، کمتر جوش میآورند، حریم نگاهها شفافتر میشود و البته قیافهها هم رمضانی میشود... به عقیده برخی اگر در خیلی از کشورهای دنیا فقط پوششها و لباسهای فصلی مثل پوشاک تابستانه و زمستانه وجود دارد، در کشور ما یک نوع پوشش دیگر هم میتوان به لباسهای فصلی اضافه کرد و آن پوشش رمضانی است! نظر شما چیست؟ آیا لباس خاصی برای این ماه کنار گذاشتهاید؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.