هوا گرم است ولی من روزهام!

Jeem - - الصفحة الأولى -

احسان دانشآموز کلاس سوم راهنمایی و به قول خودش روزه اولی است، هر چند سالهای پیش هم روزه میگرفت �ه ولی تجربه روزهداری آن هم برای یک ماه کامل را امسال تجربه میکند. او میگوید: برای رس �یدن تابستان لحظه شماری میکردم تا از روپوشهای زمخت مدرس �ه راحت شوم و بتوانم تیشر تهایی که نمیتوانستم در مدرسه بپوشم را بپوش �م ولی چون حالا میخواه �م روزه بگیرم به نظ �رم نباید لباسهای تنگ و کوتاه بپوش �م چون وقتی روزه میگیرم احساس مهم بودن به من دست میدهد چرا که به سنی رسیدهام که انجام دستورات خدا برایم واجب ش �ده، پس باید لباسم یک لباس مناسب باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.