آرایش نمنمیکنم!یکنم!

Jeem - - الصفحة الأولى -

»وقتی روزه هس �تم یک حسی ح پیدا میکنم، شاید حس معنویت، حس �ی ش شبیه همان حس و حال وقتی که به حرم امام رض رضا علیه السلام میروم، وقت �ی صدای تلاوت قرآن ق را میش �نوم، وقتی کنارسفره کنار سفره افطار ربنا را زمزمه زم میکنم و ... خلاصه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.