دیگر حریفش نمیشوم

Jeem - - الصفحة الأولى -

بس �یاری از اوق �ات مقابل ای �ن مجتمع تجاری یک خ �ودروی ون پلیس که مردم بیش �تر آن را به »گشت ارش �اد « میشناسند مستقر است. البته تذکر رعایت پوشش مناسب به دختران و پسران از جمله وظایف ماموران زن و مردی اس �ت که نزدیک خودروی پلیس ایستادهاند. کمی آن س �و ت �ر یک خان �م چادری با افس �ر پلیس صحب �ت میکند، نزدیکت �ر میروم و از صحبتهایش �ان متوجه میشوم که ظاهرا دختر جوان این خانم ب �ه دلیل رعایت نکردن حجاب کامل توس �ط ماموران نیروی انتظامی بازداش �ت شده اس �ت. (البته نمیدانم از نظر حقوقی کلمه بازداش �ت را برای این موارد ب �ه کار میبرند یا خیر) م �ادرِ نگران درخواس �ت دارد که ماموران پلیس اش �تباه دخترش را نادیده بگیرند ولی از س �وی دیگر جناب س �روان معتقد است که باید مراحل قانونی طی شود. البته ماموران نیروی انتظامی نه با م �ا گفتوگو میکنند و نه اج �ازه مصاحبه با دختری که داخل خودرو است را میدهند. ب �ا این حال م �ادر این دختر ج �وان که خودش حج �اب خوبی دارد میگوید: ب �اور کنید نه من و ن �ه پدرش دیگر حریفش نمیش �ویم! هر چه میگویی �م، فای �ده ای ن �دارد و کار خ �ودش را میکند، اتفاقا یک بار دیگر هم او را گرفتند ولی تعهد داد و آزاد ش �د اما فکر کنم این بار کارش به دادگاه بکشد! از او درباره حجاب دختر 27 سالهاش در دوران نوجوانی میپرس �م که میگوید: خیلی س �خت نمیگرفتی �م یعن �ی خانواده م �ا کلا روی بحث حجاب خیلی س �خت گیر نیست، البته حجاب طناز تا س �ن دبیرس �تان بد نبود ولی از وقتی که به دبیرس �تان و به خصوص دانشگاه رفت حجابش خیلی کم شد و هر چقدر هم که من و پدرش گفتیم فایده نداشت!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.