دختر حجاب مادر

Jeem - - الصفحة الأولى - س ri ا. ناز me سا ej دات i@t ad سعا asa دتى s.

امروزه بس �یاری از ضرب المثلهای قدیمی که ش �اید تا همین چند س �ال پیش مو لای درزش �ان نمیرفت و 100 در صد درست از آب در میآمدند، دیگر خیلی کاربرد نداشته باشند، حتی در برخی موارد کاربرد که ندارند هیچ، برخی اوقات کاملا چپه و نادرست هم به نظر میرسند طوری که عکسشان درستتر است! یکی از این ضرب المثلها که شاید این روزها تاریخ مصرفش رو به اتمام باشد مثال معروف »مادر رو ببین، دختر رو بگیر« است. شاید دلیل رواج این مثال این بوده که در گذشته بسیاری از ویژگیهای اخلاقی دختر به مادرش میرفته طوری که کسی به سختی میتوانست نفهمد که فلان دختر، دختر کدام مادر اس �ت! اما حالا دوره زمانه عوض ش �ده اس �ت و ش �اید باید گفت: »همکلاسی ها و دوستان واقعی و مجازی رو ببین، بعد اگر جرات کردی برو دختر رو بگیر! « البته من به عنوان یک خانم قصد ندارم در این نوشته خودم را با خانمهای محترم درگیر کنم فقط یک مثال مطرح کردم و شما بهتر از هر کسی میدانید که در مثال مناقشه نیست! ام �ا موضوع این گزارش نه بررس �ی کاربرد امروزی ضرب المثلهای ایرانی اس �ت و نه مقایس �ه دختران ام �روزی و دیروزی! آن چه در این گزارش میخواهیم درب �اره اش با یکدیگر صحبت کنیم، پارادوکسی است که در خیابانهای شهر کم و بیش با آن مواجه شدهایم. و آن چیزی نیست جز مادر خوشحجاب و دختر ناخوشحجاب!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.