و بازهم هنوز بچهاند!

Jeem - - الصفحة الأولى -

در طبقه ب �الای این مجتمع تجاری فضایی برای بازی کودکان س �اخته شده اس �ت. مادر جوانی که همراه همس �ر و فرزندش به این ش �هربازی آمده اس �ت، شرایط گفتوگو در این گزارش را دارد، چ �را که او خودش حجاب خوبی دارد اما دختری حدوداً 10 ساله که همراه اوست با بلوز و ش �لوار و شالی کوچک مش �غول بازی در این شهر بازی است. میگویم : »به س �ن تان نمیآید دو تا بچه کوچک داشته باشید؟ !« میخندد و پاسخ میدهد : »نه آن پسر بازیگوشی که میبینید پس �ر برادرم است ولی ملیحه دختر خودم است« دوباره میپرس �م: با توجه به ای �ن که تقریبا هم س �ن وس �ال هس �تند و البته نامحرم یکدیگرند، فکر نمیکنید بهتر باش �د حد و حدودها رعایت شود؟ در پاس �خم، حرفهای قبلیاش را تکرار میکند و میگوی �د: حامد و ملیحه مث �ل یک خواهر و ب �رادر از کودک �ی با هم بزرگ ش �دند و به نظر س �خت گی �ری در این باره بیهوده اس �ت، آنها هنوز بچهاند! میگوی �م: ولی به زودی بزرگ میش �وند، فکر نمیکنید این س �هل گیری شما نوعی بیتفاوتی نس �بت به نامحرم و داشتن پوشش نامناسب در جامع �ه را در دل او بپروران �د؟ او اکنون کودک است و دلش همچون لوح سفیدی آماده پذیرش هر آن چه شما بنویس �ید، است، به این موضوع هم فکر کردهاید؟ نمیدان �م این م �ادر جوان ک �ه اتفاقا لیس �انس جامعهشناس �ی هم داش �ت به این موضوع فکر کرده اس �ت یا نه، چون پاس �خی برای س �والم دریافت نکردم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.