پیشنهادویژه

Jeem - - الصفحة الأولى -

-فع �ال باش �ید و آیات را رنگه �ای مختلف کنید. مثلاآیاتی که بهش �ت را توصیف کردهاند، آیاتی که ش �ما را مخاطب کردهاند، آیاتی که گریهات انداختهاند واصلا آیاتی که خیلی به دلتان چسبیده است. -حاشی هنویس �ی هم یکی از آن کارهایی است که خیلی به آدم انرژی و ذوق میدهد. اینکه اینقدر درگیر ش �وید با متن که اصلا صحبت کنید و بنویس �ید. میتوانید کن �ار آیات نکاتی که برایتان جالب بوده بنویس �ید، مثلا: بهش فکر کنم! چه تشبیه قشنگی! من رو میگه! یادم باشه این

طوری نشم! نمیفهمم! و...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.