چه کار کنم؟

Jeem - - الصفحة الأولى -

باید توی هر آیه دنبال چیزهای تازه بگردید. این سه مرحله، کلیدِ راهِ فکر کردن درباره آیات است: 1- تس �لط: این مرحله که با همان قرائت دائمی و مستمر ش �روع میش �ود و بعد آدم کم کم به تسلط میرسد. میداند هر آیهای مال کدام سوره است، قبلش چی بوده، بعدش چی میآید و... 2- طرح س �وال: هر آی �ه ای که خواندید ش �روع کنید به سوال درآوردن و ریز کردن کلمهها: - ت �وی این س �وره چ �ه جور آدمهاییتوصیفشد هاند؟

- چه ج �وری با این

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.