چرا؟

Jeem - - الصفحة الأولى -

د

ف �رض کنی �د ک �ه آپاندیس �تان درد میکند و به ش �ما داروی ناراحتی پوس �تی بدهند. قرآن مث �ل ی �ک داروخانه اس �ت. هر ک �دام از حرفها و کلمهه �ای قرآن، مخص �وص یک درد اس �ت. اگر آن آیهای را که مخصوص درد اختصاصی شماس �ت را پیدا نکنید، کارتان به جایی نمیرسد. با فکر کردن و فهمیدن منظور آیههاست که میفهمید درمان دردتان چیست. درست مثل یک پزشک!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.