چرا؟

Jeem - - الصفحة الأولى -

البته که مهم است آدم آن چه را میخواند، بفهمد که چه میخواند! فرض کنید کسی دارد با شما صحبت میکند و شما هنوز به زبانش مسلط نیستید، چه میکنید؟! آن هم وقتی مهمترین حرفها را برایتان داشته باشد. این جاست که آدم مثل یک مستمع مینشیند پای صحبت خداوند و روی کلمه کلمهاش دقت میکند و اگر خودش متوجه نمیشود، شود، میرود سراغ کسانی که خوب متوجه شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.