چه کار کنم؟

Jeem - - الصفحة الأولى -

- خودتان را مخاطب اصلی قرآن بدانید. انگار که خود خدا برایتان نامه نوشته! - ه �ر آی �ه ای که میخوانید معنا کلمه به کلمهاش را هم بخوانید. نه معنا کل آیه. دقیقا بدانید ید که هر کلمهای معادل چه معنا است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.