چه لازم دارم؟

Jeem - - الصفحة الأولى -

آنهایی که عربی شان خوب است و ترجمه آیات را میفهمند که کارشان درست است اما کسانی سانی که با عربی آشنا نیستند بهتر

است از ترجمههای روانی که در بازار هست استفاده کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.