مممرکردن

Jeem - - الصفحة الأولى -

�ورد آدمه �ا برخ شده؟ - چ �را اینج �ا چنی �ن کلمهای آمده؟ - چرا ای �ن آیه بای سوره بیاید؟ - چرا اینجوری شروع شده؟ - و... 3- به سواله ایتان فکر کنید و هر جا که مغزتان هنگ کرد به تفسیرهای معتبر، سری بزنید! لذت کشف کردن لایههای بعدی و بعدی آیهها را تجربه کنید!

�د توی این

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.