مژده که ایام غم نخواهد ماند...

Jeem - - الصفحة الأولى -

یک ونزوئایی بی خانه: با سام مشاورهچی، امروز با دیدن اخبار فهمیدم که وضعیت زندگی ش �ما در کش �ورتان بسیار توپ اس �ت و کار و مس �کنی اس �ت که همیجور ریخته و ش �ما هم هر کدام دس �ت کم یک خانه داری �د و تازه در کشورتان فقیر و بیکار هم نیست! اما در ونزوئا اوضاع ما خوب نیس �ت. من یک جوان دانشجو هس �تم و هیچ امیدی به خانهدار شدن و ازدواج ندارم، چه کنم.

مش �اور هچی: عزیزکم، مگ �ر خیال کردی ما کار خاصی انجام دادیم که وضعمان خوب شد! شما فقط باید صبر کنی چون به تازگی وزیر راه و شهرس �ازی گفته آمادگی تمام و بالاتر از تمام دارد تا در کشورهای دیگر هم انبوهسازی انجام دهند! هنوز هم که یک ماه از وزارتشان مانده، برو از الان دلت را صابون بزن!

دلسوززاده: پدر من یک معلم است، با خوب و بد این شغل کنار آمده، دیروز افطار یک لیوان آب جوش برداشت، مقدار زیادی گچ تخته سیاه ریخت در آن و طوری هورت کش �یدش بالا، که حتی چای نب �ات را نمیتوان اینطور خورد! به نظر شما پدر من قصد خودکشی دارد.

مش �اور هچی: خیر جانم! پدر شما از آخرین بخشنامه آموزش و پرورش با خبر شده، که طبق آن بازنشس �تگی پیش از موع �د فرهنگیان که 3 سال است اجرا نمیشود، تنها به فرهنگیان بیمار تعلق خواهد گرفت. فکر نکنم، هیچ کمیس �یون پزش �کی هم باش �د که نیم کیلو گچ در معده را جزو بیماری نداند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.