نیم وجممم یک دنیممم

Jeem - - الصفحة الأولى - فاطمهمحمدپور irjeem. mohammadpoor@f.

وقتي حال همه را یکي یکي ميپرس �د، نوبت به گایه و ش �کایت بقیه ميرس �د، همه ميگویند که حال و احوالش �ان به این بستگي دارد که او چهطور رفتار کند، پس باید حواس �ش باش �د و خوب هوايش �ان را داشته باشد... کار یک روز و دو روز هم نیس �ت، هر روز صبح این داستان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.