غيبت كه شاخ و دم ندارد!

Jeem - - الصفحة الأولى -

اگر درباره کس �ی چیزی بگوییم که دوس �ت ندارد دیگران بدانند و اگر در او وجود داش �ته باش �د که میش �ود غیبت؛ اما اگر وجود نداشته باشد میشود تهمت! غیبت، همین نزدیکي است! ب �ا رفقایم �ان دور هم نشس �ته ایم و ب �رای خوش گذرانی، از آدمهاي توی جش �ن عروسی رفیقمان صحبت میکنیم. فانی را دیدی چه لباسی پوشیده بود؟ اصا بهش نمیآمد! بهمانی را دیدی چهجوری غذا میخورد؟ واي، آدم چندش �ش میشد. یا مثا پش �ت سر دختر خالهمان میگوییم که چقدر لوس است؛ میگویند غیبت نکن، میگوییم غیبت نیست که؛ صفتش اس �ت. همس �ایه مان را ت �وی اتوبوس میبینیم، بر میگردیم به خواهرمان میگوییم وای! چقدر چاق و بدقیافه شده بود. خواهرمان میگوید غیبت نک �ن! میگویی �م غیبت نیس �ت که جلوی خودش هم میگویم. این یک مورد غیبت نیست! اگر آدم �ی رفتاری دارد که خودش از داش �تن آن خجالت �ي ندارد، ب �ه زبان آوردنش غیبت نیس �ت. مثا آدمی که آش �کارا گناهی را انجام میدهد و از اینکه دیگران بفهمند نمیترسد و یا برایش حرمتی ندارد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.