با خودتان شرط كنيد!

Jeem - - الصفحة الأولى -

ش �رط ميگذاریم و قولِ ق �ول که فردا از صبح تا آخر ش �ب، روي ه �ر چي دروغ است را ببوس �یم و بگذاریم کنار! نباید در این مرحله جوگیر بش �ویم، همان یک روز را ه �م، اگر از پس زبانم �ان بربیاییم، هنر کردهایم...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.