ممب زبان مما دردسر

Jeem - - الصفحة الأولى - حمیده زمانی irjeem. zamani@h.

بی �ن زبان و اعضاي دیگر بدن تکرار ميش �ود... در این ش �ماره قرار گذاشتیم برویم سراغ چندتا از گناهان زبان که ش �اید بیشتر از بقیه، داد همه را درآورده اس �ت. ببینیم که دقیقا چه چیزهایي هستند و چطور ميشود جلودارشان بود...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.