راهحلش چيست؟!

Jeem - - الصفحة الأولى -

توی جمع هر وقت غیبت از کس �ی شد، شما پشت کسی باشید که دارد از او غیبت میشود و اصطاحا رد غیبت کنید. اگر میگویند لباس �ش اص �ا بهش نمیآم �د، بگویید اتفاق �ا لباس خوش رنگی داش �ت! یعنی به نحوی س �عی کنی �د که با گفت �ن یک صفت خ �وب از آن آدم، غیبت از او را ماست مالی کنید یا سعی کنید با حرفتان، تصویر بدی که از آن آدم بوجود آمده است را پاک کنید. اگر حریف جمع نشدید و رد غیبت کردنتان هم فایده ای نداشت؛ جمع را خیلی محترمانه ت �رک کنید اما بگذارید دیگران بفهمند که به خاطر غیبت کردن اس �ت که جم �ع را ترک میکنید. مثا بگویید هر وقت غیبت کردنتان تمام ش �د، بگویید تا برگردم؛ فقط حواستان باشد توی چاه عُجب و غرور نیفتید! ب �ه انگیزهه �ای غیبت کردنتان فک �ر کنید و سعی کنید آنها را از بین ببرید. از سر دشمنی غیبت طرف را میکنید یا به او حس �ادت می کنید؟، از روی دلس �وزی حرفت �ان غیبت میش �ود یا از روی سرخوشی و خوشگذرانی؟!!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.