افتیگو ناجاا آخرین حام است!

Jeem - - الصفحة الأولى -

ابتیوری / 31 ساله شغل با خدایی است و مرا از گناه دور میکند و بیشتر یاد آخرت میاندازد. شستن اموات ترسی ن �دارد و اگر قرار بود دوباره ش �غلی را انتخاب کنم همین شغل را انتخاب میکردم. حدودا روزی 30 تا40 مرده را غس �ل میدهم و اس �تراحت ما وقتی اس �ت که حضرت عزرائیل مرخصی بگیرد! اطرافیانم نس �بت به من و شغلم احساس خوبی ندارند و ارتباط مان با آنها بسیار کم شده، من از این موضوع بس �یار ناراحتم، کسی نیست که از آنها بپرسد که آیا من کار اشتباهی میکنم که از من بدشان میآید؟ راس �تش شس �تن اجس �اد ناقص و یا س �وخته برای من س �خت است و در روحیهام تاثیر بدی دارد. وقت �ی جنازه جوانی زیر دس �تم میآید تا غس �لش میدهم، دلم خیلی میس �وزد و اشکم در میآید. بعضی از اقوام، مرا تش �ویق میکنند و میگویند ت �و کار پر ثوابی داری و با برخیها هم که مدام نی �ش و کنایه میزنن �د، مجبور ب �ه قطع رابطه شدهایم. وقتی یکی از آشنایانم را میشویم، یاد حرفهایی میافتم که موقع زنده بودنش �ان با آنها میزدم و میگفتند که وقت مرگ، تو ما را بشوي! ه �رروز س �اعت 7 ابت �دا کار را ب �ا مردهه �ای س �ردخانه ش �روع میکنی �م و بع �د نوب �ت به مردههای جدید میرس �د ک �ه در آنها همه نوع وج �ود دارد، کوچک، بزرگ، پیر و جوان که از شهر یا روستا میآورند. م �ا اینجا رازدار مردههاییم و اگر فردی مش �کل جس �مانی داشته که خود و خدا میدانسته، حالا که ما هم میدانیم باید رازدار او باشیم. ما هیچ روزی تعطیل نیستیم. در عید و شهادت و حتی جمعهها باید س �ر کار بیاییم. خانوادهام ه �م به پ �ای من س �وختهاند و آنه �ا هم هیچ تفریحی ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.