گنو،ف گوف اب تلقینخوان

Jeem - - الصفحة الأولى -

محمدی / 50 ساله هر کس �ی را بهر کاری س دلش انداختند .... افتخ �ار ميکنم ک �ه در خدمت اموات هس �تم، به کارم عش �ق ميورزم و عاش �قانه کار ميکنم. این کار جزئي از وجود من ش �ده است، به قول بچهها من فوق تخصص این کار را دارم. + بنده در فیلم »چند میگیری گریه کنی« در کنار آق �ای لولایی بر آن جنازه که مثا جنازه مرحوم نوذری بود، نماز خواندم، چون دیگر روحانیون ای �ن کار را قبول نمیکردند، و ب �ر جنازه خود

�اختند / مهر او را در مرحوم نوذری و پوپ �ک گلدره و بابک بیات و بسیاری از بازیگران دیگر هم نماز خواندهام. یک روز که در بهش �ت رضا ب �ودم، دختری را آوردند که هیچکس را نداش �ت و از دو خانمی ک �ه آنجا بودند خواس �تم که کمک �م کنند ولی قبول نکردند و مجبور ش �دم تنهایی کار کفن و دفن او را انجام دهم. و شب در خواب، خوابش را دیدم که با یک هندوانه ش �یرین (با اینکه از آن نخوردم ولی ش �یرینیاش را احساس کردم) به اس �تقبال من آمد و گف �ت این هدیه از طرف من به شماست. کف �ن کردن پدرم را انجام دادم، با دیگران خیلی تفاوت نداش �ت، البته از لح �اظ روحی ناراحت بودم ول �ی گریه نکردم یعنی ه �ر کار کردم که گریه کنم نتوانستم! بعضی وقتها هم شده برای جوانی دلمان س �وخته و گریه ک �ردهام ولی آدم وقت �ی خیلی یک کار را انجام دهد برایش عادی میشود. پس �رم در برابر گفتن شغل پدرش هیچ خجالت نمیکش �د و میگوید اگر پدرم میتهای شما را دفن نمیکرد، ش �ما حاضر میشدید این کار را بکنید؟!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.