ه اتل یخواددیار باقی

Jeem - - الصفحة الأولى - حامد نادرى راد irjeem. naderi@h.

بانمان لال یک وقتی گوش ش �یطان � یطان کر، یک از نزدیکانتان نزدیکانتان فوت کند، در آن وقت حس �ابی � ابی حال و هوای ی مراسم م کفن و دفن به آبرومندترین شکل ممکن برای بازماندگان دغدغه میشود. میشود. در این فرآیند افرادی ر فرهنگ ما به غلط هر زمانی که میخواهیم میخواهیم شغل کسی را مسخره کنیم، شاید یکی از همین شغلها ش را از صاحبان این مشاغل به گفتگو نشستهایم. نشستهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.