کورشکبیر وسخنان رنگارنگش

Jeem - - الصفحة الأولى -

به گفته محققان و

دانشمندان تنها سند بهجا مانده از کوروش،

استوانهای به طول سانتیمتر و عرض 11

22.5 سانتی متر از جنس رس با نوشتهای 45 خاک

سطری به زبان بابلِی و مابقی سخنان است

منتسب به ایشان دروغ اکثر این سخنان پایه

است و و اساسی تاریخی البته شاخصترین ندارد.

مترجمان خطوط باستانی سنگ نوشتههای و

ایرانی تنها سه جمله از نوشتههای سنگ

پاسارگاد را گفته کوروش از جملههای میدانند.

کذب نسبت داده شده میتوان به به موارد زیر کوروش

اشاره کرد: »اگر می دشمنان خود را خواهید

تنبیه کنید به دوستان محبت کنید« ، »دستانی خود

که کمک میکنند پاک از دستهایی تر

هستند که رو به میکنند «، »افراد آسمان دعا

موفق کارهای متفاوت نمیدهند، بلکهکارها انجام

رابه گونهای متفاوت میدهند «، »کار بزرگ انجام

وجود ندارد، بهشرطی آنرا به کارهای که

کوچکتر تقسیم کنیم« و... جمات بیشتر از این

اینکه به گفتههای کبیر شباهت داشته کوروش

باشد شبیه به گفته آنتونی رابینز و هایی از

روانشناسهای سرشناس از سراسر جهان است.

دیگر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.