افسانه هایبمممماورپذیمممر

Jeem - - الصفحة الأولى -

گذری بسیار کوتاه

داریم بر معروفترین کاذب برای خود ماجراهایی که واقعی درست کنیم غافل از نیستند اما ما گاهی اینکه کشور، ملت دوست داریم آنها و تاریخ ما آنقدر را واقعی فرض بزرگ هست که نیازی هویتی

کنیم تا به افسانه سرایی

نداشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.