عاملسرقت راشناسایی کنید

Jeem - - الصفحة الأولى -

س �ام بر جیم خوانان عزیز. از شما چه پنهان که یک �ی از صفحهآراهای جیم ک �ه همانا با حفظ سمت مسئول 41 درصد از سوتیهای جیم نیز اس �ت ، »م. ع« نام دارد. هر کس �ی که برای ب �ار اول ب �ا او برخورد میکن �د اولین سوالش این است که با »ه. ع« نسبتی نداری؟! (راهنمای �ی: اگر توانس �تید بفهمی �د ه.ع چه کسی است، حتما فامیل این صفحه آرا را هم متوجه میش �وید و ما به 4 نفر از کسانی که بتوانن �د فامیل او را حدس بزنند به قید قرعه اسم این صفحه آرا را نیز میگوییم) اما بشنوید که این بینوا همکار تا همین دیروز، پریروز یک دانه لپ تاپ داشت که حسابی با آن س �رگرم بود، اما »یک لحظه غفلت« کرد و لپ تاپش را در صندوق عقب خودروی یکی از دوس �تانش گذاش �ت، اما وقتی برگشت با دیدن محتویات صندوق عقب، یک باره وارد مرحله »یک عمر پشیمانی« شد، چرا که زاپاس و آچ �ار چرخ هنوز در صندوق عقب حضور داشتند، ولی دیگر اثری از لپ تاپ نبود! البته عامل سرقت یعنی آقا دزده هم زیاد خوشحال نباش �د چون همینک که با لپ تاپ به اینترنت وصل شده و دارد ستون آنتن را میخواند بداند که آقا پلیس �ه از طریق آ.پی لپ تاپ به دنبال او اس �ت و چیزی نمانده که وی در چنگال قانون بیفتد. فقط امیدواریم لپ تاپ مورد نظر به هنگام افتادن دزد مورد نظر در چنگال مورد نظر، آسیب جدی و مورد نظر ما را نبیند! ولی علی الحس �اب تا زمانی که توس �ط آقا پلیس �ه دستگیر نش �دی اگر وقت کردی برو داخ �ل درای �و چند تا فیلم قش �نگ داره، نگاه کن! فقط جان ما پوش �ه درایو رو نکنی چون کلی مطلب داخلش کردیم حس و حال نوش �تن دوبارهاش نیست، اصا قربون دستت کل اون پوشه رو به جیم ایمیل کن!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.