فراموش نشود...

Jeem - - الصفحة الأولى -

س �رکار خانم ساناز س �عادتی ننوشتهاند که چه کسان دم کلفتی پشت ماجرای طراحیهای اجق وجق این همه مانتوهای تنگ و رنگارنگ و کوتاه هستند.

محبوب مردم رو به آبگرمکن تشبیه میکنید...

س �ام جیم اگ �ه انتقادپذیری این �و بچاپ: کمیکت واقعا مسخره بود یه خسته نباشید به آقای سعید برند !!!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.