»برای خاطره آیهها «

Jeem - - الصفحة الأولى -

پس هر قدر میتوانید از قرآن بخوانید بعضی ماهها را هم خدا گذاشته انگار که بهانهای باش �ند برای عمل به بعضی حرفهای خودش. ک �ه توی خودِ قرآنش بگوید ه �ر قدر میتوانید قرآن بخوانید. بعد م �ا نافرمانی کنیم و نخوانیم! بع �د یک ماه را بگ �ذارد و بگوید هر یک آیه از ق �رآن را خواندن توی این م �اه، اجرش برابر با یک بار همهی قرآن را خواندن اس �ت. درس �ت همان ماهی که ماه نزول قرآن است. که بلکه آدم ب �ه خودش بیاید و بفهمد که ثانیه ثانیهی این ماه را باید سر بکشد برای آشتی با قرآن. برای قرآن خواندن هر قدر که میتواند. فاقرؤؤا ما تَیَسّر مِنَ القّرآن (مزمل/ 20(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.