از وباگ» جهانی شو«

Jeem - - الصفحة الأولى -

اول نگاه چهار ش �رط در رابطه با نامحرم مهم است اول از همه باید توجه داش �ت که نگاه به یکدیگر به قصد ش �هوت و لذت نباشد، از نگاه حرام باید ترس �ید. دومین شرط این است که دختر یا پسر در این روابط برای یکدیگر عاطفه خرج نکنند. قل �ب آدم دروازه نیس �ت که هرکس خواس �ت بیاید و برود. س �وم این ک �ه توصیههای زیادی شدهاس �ت که ارتباط دختر و پسر نامحرم نباید در مکان خلوت و دربسته باشد، و آخر هم باید بگویم که پر واضح اس �ت نوع و لحن صحبت ک �ردن دختر در روابطی که با پس �ران دارد باید طبیعی و به دور از عش �وه باش �د.

داستان سرودهای مسجد یکی دو س �ال مانده به انقاب بود که مسجدها در تابس �تان فع �ال ش �ده بودن �د و ناگهان همه جا کاسه �ای ق �رآن و نهج الباغه و س �رود و تجوی �د و ... میگذاش �تند. از جمله مس �جد ام �ام جعفر ص �ادق »ع « و مس �جد جامع که من و پس �رعمویم به آنجا میرفتیم. بیش �تر از همه، عاش �ق کاسهای س �رودش بودیم و نفر اولی بودی �م که ش �عر س �رودها را حف �ظ میکردیم. انقاب که ش �د، نوار همه این سرودها از سوی انجمن حجتیه که آنموقع نمیدانس �تیم چه آفتی اس �ت! توزیع ش �د. با این تفاوت ک �ه ریتم این س �رودها بشدت کند و آهس �ته بود و ما جانمان بالا میآمد تا کودکان گروه سرود انجمن حجتیه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.