معرفي سایت

Jeem - - الصفحة الأولى -

زهرا آن قدر قدیم پر کار و پر بازدیدکننده هس �ت که با یک جستو جو س �اده کلمه »زهرا « در گوگل جز س �ای تهای اول باشد. به معنای واقعی کلمه وباگ شخصی است. یک رسانه کاما شخصی ک �ه ب �رای عموم م �ردم باش �د. نویس �نده آن با مخاطبانی که به وباگش مراجعه میکنند آنقدر راحت و صمیمی ارتباط برقرار میکند که انگار در خانهاش را زده باش �ند. بس �یار ساده و روان مینویس �د. به طوری که نمیت �وان به صداقت پستهایش شک کرد. قالب وبسایت زهرا مثل لوگوی یک ش �رکت، برای خودش به یک برند مجازی تبدیل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.