از وباگ» آب و آتش«

Jeem - - الصفحة الأولى -

ی �ک بی �ت آن را میخواندند. کار ب �ه همینجا خاتمه نگرفت؛ چندی بعد صدا و س �یما و گروه سرود برنامه کودک به بازخوانی و اجرای مجدد این سرودها پرداختند اما این بار کاماً برعکس، ضرباهنگ آنها را بش �دت تند کرده بودند و ما از شنیدن سرودهای مورد عاقهمان با آن ریتم تند، که اقتضای فض �ای انقاب هم همین بود، لذت میبردیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.