بهشت همین جاست... دشربه ههمنی سدلمممم م

Jeem - - الصفحة الأولى - امیرسعیدصبا irjeem. saba@as.

»از آدمیان آن که پدر از دس �ت داده باشد و به حد مردان نرس �یده باش �د «؛ این تعریفي اس �ت که در لغتنامه دهخدا روبهروي واژه یتیم نوش �ته شده است. مشیت الهي این طور رقم ميزند که خیلي از آدمیان در دوران کودکي یتیم شوند؛ درصدي از این کودکان نزد مادر، پدرب �زرگ، عمو، دایي و... نگهداری ميش �وند و مابقي کودکان بيسرپرست راهي یتیمخان هها ميش �وند تا زندگي جدیدي را شروع کنند، زندگي بدون خانواده. ام �ا به لطف خیران ش �هر، به لط �ف آدمهایی که دلشان بهانه بهش �ت را میگیرد، به لطف مردان و زنانی که نگذاشتهاند عرش خدا بلرزد، بسیاری از این بچهها صاحب خانواده شدهاند، بعضیهایشان اگر چه هنوز بیسرپرستند اما پشت و حامی دارند که مثل کوه پش �ت سرشان ایس �تاده است. و البته هن �وز هم بس �یاری از کودکان بیسرپرس �ت در انتظار داشتن سرپرست یا حامی شبهای طولانی آسایشگاه را صبح میکنند. تومان پرداخت ميکنند. خانم معلمی در این باره ميگوید: از فرزندانم خواستهام که درس بخوانند و اگ �ر بخواهند و بتوانند تا مقطع دکترا هم حامي آنها هستم و از هیچ کمکي دریغ نميکنم. معتقدم خداوند تاکنون پاسخ اعمال نیکم را داده و هیچگاه ما را تنها نگذاش �ته اس �ت. این مادر 40 ساله تنها توقعي که از فرزند خواندههایش دارد، این اس �ت که در آینده، فرد مفیدي براي جامعه باشند. داخل ایوان نشسته و زانوهایش را بغل کرده است. چند روز است که با کسي حرف نميزند. بغض کرده و نگاهش خیره مانده است به در. »سارا جان، چرا نميیاي با بچهها بازي کني؟ !« این صداي مربي است. او اما بياعتنا به همه چیز، تنها به در خیره شده است. »سارا جان، قهرکردي یا خوابیدي؟! رسیدیم برات یه دونه خوشگلترش رو ميخرم «. این آخرین جملات مادر است که صدایش هنوز در ذهن سارا تکرار ميشود، او این جملات را وقتي روي صندلي عقب خودرو دراز کشیده بود، شنید. در جاده شمال بودند که به پدرش اصرار کرد از دستفروش نزدیک پلیسراه برایش عروسکی تلاش ميکنم. او که ماهانه حدود 2 میلیون تومان براي مخارج نگهداري این فرزندان هزینه ميکند، ميگوی �د: در وصیتنام �هام به پس �رهایم توصیه ک �رد هام که هیچگاه این فرزن �دان را تنها نگذارند. این خیر خطاب به افرادي که دستشان به دهانشان میرسد ولی تا کنون برای دستگیری از یتیمی دراز نشده است، ميگوید: یک بار امتحان کنید، تا طعم شیرین آن را بچشید!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.