فرزندانی مفید برای جامعه

Jeem - - الصفحة الأولى -

»در انتخاب کودکان بيسرپرست نه نمره و معدل درسي آنها برایم مهم بود، نه زیبایي صورتشان « ای �ن جمله یک خیر اس �ت که 4 فرزن �د یتیم را سرپرستي ميکند. ماحصل زندگي مشترک خانم معلمی 2 فرزند اس �ت. اما او و همسرش تصمیم ميگیرند ب �راي رضاي خداون �د 4 فرزند یتیم را در ط �رح حامي ب �ه فرزندخواندگ �ي قبول کنند. آنه �ا ماهیانه ب �راي هر فرزند ح �دود 400 هزار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.