پستههایی که فقط شکسته میشوند

Jeem - - الصفحة الأولى -

به انتهاي خیابان رس �الت ش �مالي یا همان جاده س �یمان ميرویم. از دروي، س �ی سآباد، دهرود و همتآب �اد ميگذریم تا به منطقه قرقي ميرس �یم جایی پایینتر از پایین ش �هر. در یکی از کوچه و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.