ک

Jeem - - الصفحة الأولى -

آقای »س �الار بیات« 9 ماه از خدمت سربازیاش میگذرد. در گرمای تاب تابستان در حالی که روزهدار اس �ت در میدان تقیآباد آبا به ت �ردد بهتر خودروها کم �ک میکند. آقای بی بیات در حال جریمه کردن یک ماش �ین بود که شیش شی �ه دودی داشت. ما که دربهدر در خیابانها دنب� دنب �ال یک پلیس راهنمایی و رانندگی یا سربازی که مسئول نظم چهارراهها باش �د، بودیم ب �ا دیدن ن ایش ای �ان ذوق کردیم و به سمتشان شتافتیم. ایشان شان در حال اعمال قانون، بس �یار جدی بودند و ب �ه همین خاطر ما جرأت نکردیم چی �زی بگویی �م. م. این ا بار دن �دان روی جگرمان گذاشتیم تا کارشان شان تمام شود.

7 س� صبع ا تح � 1 م یاآ ت ی 4 م وق س ت تر �ر � اکساترر. اس ا بحعتد � داازریظمه ور دوباره تا 9 شب کار میکنیم. بزییاب � دادب راه، ن دمر حکدافنییم سس �ا �اعت عت هم کاهش

ین ا ت! ! ترف شنه گمریسنشگومی. مووتقشعن گسیحمر یخخرموار خرما مر. ا برای

ع رم. مرونزنه دنیگ � یرددم. بین همکارانم کس �ی را که پمیاشس م � یمگاینر ل و شحیاعلاه چههس � ریقمی. ت مراه اکئنمده کرا

م م. ف ی ه شرایط خیلی سخت باشد یا خیلی آسان.

بانهجاهیم چدهویجم. ه. ما بای �د با دقت کارمان را رمض �ان، فقط 3 روز اول آن اس �ت و بعد از آن انس �ان فقط ش �یرینیهای این ماه و برکات آنرا درک میکن �د. زیبایی تش �نگی و گرس �نگی به خاط �ر عش �ق به خ �دا در غیر این ماه چش �یده نمیشود. بحهقنیقظتر ام � یمنانف ا رداادرنید کو � فه رراودزه مکه ی گییمرنادن

� ا ا � ی ا دارند روزه هیچ تاثیری بر روی کیفیت کار آنها ندارد. ادیونسم اه تر ا داکرلام دسر � مراهک اررمضماینآ، ن مسدم! رخهیال ی

� ح به مس �جد میرفتم و بعد از نماز صبح، به خواندن ق �رآن و دعا مش �غول میش �دم و ظهرها هم در خانه اس �تراحت میکردم تا بیشتر از خوبیها و فیضهای این ماه پر برکت نصیبم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.