باز هم حقی که پخش نیشود!

Jeem - - الصفحة الأولى - مجید حسینزاده irjeem. hosseinzadeh@m.

صدای بلند سوت داور را تصور کنید! هر سال قبل از اینکه این صدا برای بازی افتتاحیه لیگبرتر نواخته شود و به گوش شما فوتبال دوستان برسد، جر و بحث مفصلی راه میافتد بین باشگاههای لیگبرتری با صداو سیما. باشگاهها میگویند حق پخش تلویزیونی که صدا و سیما به ما پرداخت میکند، باید افزایش یابد و صدا وسیما هم هر سال به نحوی از انجام این عمل سر باز میزند. امسال هم قضایای این حق پخش مستثنا از سالهای قبل نبود. برای اینکه اینکه بیشتر بیشتر در جریان این قضیه قر قرار بگیرید، بر اتفاقات چند هفته

پیش مروری خواهیم کرد. کر با ما همراه باشید...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.