مقایسه حق پخش لیگ برتر ایران با لیگ برتر جزیره!

Jeem - - الصفحة الأولى -

جالب اس �ت بدانید که صداوس �یما در س �ال 90 برای 3 س �ال، حق پخ �ش تلویزیونی را از س �ازمان لیگ خریداری کرده است که مبلغ آن برای فصل گذشته 18 میلیارد تومان بوده است. حالا باش �گا هها درخواس �ت مبل �غ 90 میلیارد تومان را برای حق پخش این فصل به س �ازمان لی �گ پیش �نهاد دادهاند و این یعن �ی افزایش 5 برابری حق پخش مس �ابقات لیگ برتر امسال! ح �الا اگر صفر درصد(!) س �ازمان لیگ زیر بار این هزینه برود یعن �ی تقریبا برای هر بازی در لیگ برتر و ج �ام حذفی باید 63 میلیون به هر تیم بدهد! و برای اینکه این هزینه را بهتر درک کنید حتم �ا خبر خرید حق پخ �ش تلویزیونی مس �ابقات لیگ برتر انگلیس توسط الجزیره را بش �نوید! این شبکه برای حق پخش تلویزیونی »مسابقات لیگبرتر و بقیه جامهای انگلیس« در خاورمیانه برای مدت 3 سال مبلغ 200 میلیون

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.