16 میلیارد را کی داده، کی گرفته!

Jeem - - الصفحة الأولى -

هفته گذش �ته، ماجرای انتقال 16 میلیارد تومان پول از حساب نهاد ریاست جمهوری به دانشگاه منسوب به محمود احمدینژاد، آن ه �م در روزه �ای آخ �ر کار دولت دهم، حس �ابی خبر س �از ش �د. کلی هم تایید و تکذیب در پی داش �ت، ت �ا اینکه بالاخره احمدی نژاد در بیانیهای گفت با اینکه انتقال این پول قانونی بوده ولی کل پول را به نهاد ریاس �ت جمهوری بازگردانده است. ببینیم نظر مردم درباره این ماجرا چیست؟ به نظر شما این اتفاق سوء استفاده از بیتالمال نیست؟ یک دانش �جو: اصلا. آقا جان... این پولها مهم نیس �ت، مهم س �رمایههای اصلی کشورن، اساتید بزرگی مثل احمدینژاد، الهام، مش �ایی و بقای �ی که ب ب� �ه خاطر کمب �ود امکانات نمیتونن، دانشگاهش �ون رو باز کنن. من اگه داش �تم همین حالا 2 هزار تومن به حس �اب بانکیشون میریخت میریختم. ی �ک پیرم � �رد رد: بیخود ش �لوغش نکنید. اونها که و وقتی صداش دراومده، پول رو پ �س دادن. پس چرا ش �ما هی میخوای قضیه رو کش بدی!

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران از دستور جدیدی که به تازگی به اجرا درآمده خبر داد، دستوری که طبق آن هر رانندهای ک �ه به هر نحوی تصادف کرده باید ب �رای فراگرفتن آموزش یک س �اعته به مراکز پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه کند. در همین رابطه نظر چند شهروند تهرانی را جویا شدیم. نظر شما درباره این کلاسهای جدید راهنمایی و رانندگی چیه؟ ی �ک خانم جوان: خیلی مفید بود، بعد از اولین تصادفم، تازه متوجه شدم که ترمز اون وسطیه، اگه بشه برای آشپزی هم از این کلاسها بذارن خیلی خوب میش �ه، آمار سوختن غذا هم کاهش پیدا میکنه! (خنده بلند)

یک مرد 30 س �اله: به نظر من هم خیلی خوبه، من خودم که خیلی راضیام، بسیار کاربردیه. خودروي شما چیه و آخرین خرین بار کی تصادف کردید؟ من خودرو ندارم اصلا! ی �ک نوج � وان: این طرحها کام �لا بد آموزی داره، از وقت �ی ای �ن طرح اجرا شده، هر وقت کنترل تلویزی �ون رو ميخواد و معلوم نیس �ت کجاست، مجبورم یک س �اعت سر کلاس بابام بشینم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.