سونامی کار در راه است؟!

Jeem - - الصفحة الأولى -

دنبالکارزاده: آقای مشاورهچی سلام. امروز حال �م بده، احوالم بده، صورتت رو... ببخش �ید! آخر ش �نیدهام وزیر اقتص �اد گفته به زودی بازار کار کش �ور با بحران هشت و نیم میلیون کارجو مواجه خواهد ش �د. با این حس �اب تکلیف من چیست؟

مش � اورهچی: عزیز دلم، همه این مشکلات ریشه در تعاریف دارد! وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده، هر ج �وان تهرانی در روز 70 دقیقه وقت �ش را س �رکوچه میگذران �د! باای �ن وضع ع ب �یکاری نمیماند. الان ش �ما خودت بیکاری؟ ؟ مگر جارچی خواندن کار نیس �ت. هر وقت هم م ک �ه جیم را تا ته خواندی، میتوانی بروی کمک ک مامان کنی، گلدونا رو آب بدی، س �لام همسایه ه رو جواب بدی، آسمونو نگاه کنی، با بچهها توی ی کوچه صفا کنی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.