یکدنیا دریک اتاق!

Jeem - - الصفحة الأولى - مهدهدی ههد ااع ع تا تادی دی ی اعتا اع iir. iir i. ememmem. jeeme jejejejej adadi@ dadadaddi@ i@ emememememema etetemme etetetettetetetem. m. m عكس ir.ميثم : jeemدهقانى @ info

ش�اید بهس� خیلیاز

رتان ش��ما افت زده که اده،یا تا وس� الان

هر مشغ چیزها جای ایل یی ول

که یوا مورد خوان عشقو علا

برایت شکی قهتان دن این علا ان دیگ آدم هاس� قه شما، شگفتا داخ� ری را صفحه

جمع �ل از گذا ت؛ نگیزند کنید کمد ، جیم

آدم روزبه و و زیر هستید، شتهاند هایی روز دورو هر شد بیشترو برتان

» که چندو تخت ، برای ه،ط مجموعه عشق جاخ قت داخل یکبار نمی وری داری« جمع بیشترمی یکبار فر هم گذارند. کهاگر وش

یا» آوری اج� که توم هر شود کرده سرکی اق شد ان البته شب کلکس وس گ اند. گاز

! ه، یون �ایل زارش تع بکشید از قیمت این قبلاز کار میآید باش� مجموعه خ داری واین مختلفی

« این دادشان به همان د، متنا

هفته هم همهآن در ها واب دارند کلمهغر واقع همیشه با نگاهی علا و جیم

قه ، سب به قسمت اسم آنچی قرار درباره یباما گنجینه بزر همین

این علا آشن زی نیست گی قهرا کهدر شان

نزنند ، از زند هم است ؛ همه گنجینه

این های پلک گی شان عشق! با مجموعهارزشی

روی ها با پلک بیش��تر میلیون به ها چشم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.