لطفا صورت مسئله را پاک نکنید!

2 چرا و چند بایدی که جدی گرفته نمیشوند

Jeem - - الصفحة الأولى - سعید برند irjeem. barand@s.

واکنشهاي متفاوتی میتوانستیم داشته باشیم، میتوانستیم سکوت کنیم و مانند بسیاری دیگر چشم بر

این حقیقت ببندیم و یا میتوانستیم اوضاع را خوب و آرام و تحت کنترل جلوه دهیم! اما حرف زدیم و نوشتیم. اصولا تا وقتی کسی بحثی را در این باره آغاز نکرده باشد، صدای احد الناسی بلند نمیشود ولی همین که یک رسانه در این باره صحبت کند، داد عزیزان مسئول

و دایههای مهربانتر از مادر بلند میشود که: »ای داد و ای بیداد! نگویید و ننویسید که این گزارشها بد آموزی دارد و چشم و گوش بچهها را باز میکند « غافل از این که چشم و گوش خودشان بسته است و آنهایی که قرار است با خواندن این قبیل گزارشها در منجلابی سخت

گرفتار شوند، مدتهاست که قدم در این راه گذاشتهاند! شبکههای اجتماعی داخلی که به »فیس بوک های ایرانی« مشهورند در حالی آزادانه فعالیت میکنند که شبکههای اجتماعی جهانی که حتی بسیاری از چهرههای مطرح سیاسی، ورزشی،

هنری و علمی در آن شخصاً یا با واسطه عضویت دارند، فیلتر است! قصد دفاع از این شبکههای اجتماعی را نداریم ولی در یک مقایسه سطحی میتوان گفت حداقل در این سایت ها بیشتر کاربران مشخصات حقیقی خود را حفظ کردهاند درست برخلاف اینکه اکثر قریب به اتفاق کاربران شبکههای اجتماعی داخلی با هویت جعلی فعالیت میکنند! و از این ناشناس

بودن استفاده میکنند تا سرپوشی بگذارند بر ضعفها، کمبودها و خلاءهای عاطفی خود. کارشناس �ان علوم تربیتی، س �رد بودن و گاه تیره و تار بودن روابط خانوادگی را مهمترین دلیل جذب جوانان به ش �بک ههای اجتماعی میدانند، از سوی دیگر هر چه در مدرسه، دانشگاه و جامعه به جوانان و نوجوانان کمتر فرصت بیان عقاید خود را بدهیم، طبیعی اس �ت که این ناگفتهه �ا ناگهان به صورت غلوش �د هاي س �ر از همین س �ایت ها در میآورد، فضایی که به دلی �ل از میان رفتن محدودیت مکان و زم �ان، نبود کنترل، س �رزنش و انتق �اد و از همه مهمتر ناش �ناس ماندن طرفداران زیادی دارد، حال در نظر بگیرید که یک کاربر ناآشنا در چنین فضای مسمومی سفره دلش را پیش کسی باز کند که هیچ شناختی درباره او ندارد، حتی نمیداند در پس این همدل که خود را مثلا دختر یا پسری جوان و مثلا دانش �جو معرفی کرده اس �ت چه شخصی و با چه هدفی و حتی در کدام کشور(!) پنهان شده است. درباره آسیبهای این سایتها سخن بسیار گفته شده است، علاوه بر امکان نفوذ صیادان اینترنتی و دستیابی به اطلاعات شخصی کاربران، دام انواع کلاهبرداریها، اخاذیها و س �وء اس �تفاده های عاطفی و مالی، عشقهای مجازی و ازدواجهای اینترنت �ی و ... نیز به خصوص پیش پای کاربران س �اده و ناآش �نا به این محیطها پهن شده است که ه �ر از گاهی اخبار آنان قس �متی از صفحه حوادث روزنامهها را به خود اختصاص میدهد. البت �ه بیاطلاع بودن والدی �ن، مربیان و کاربرانی که صرفا به سبب نداشتن تفریح و سرگرمی سر از این س �ایت ها درآوردهاند، این آسیبها را دو چندان میکند. در یک �ی از ش �بکه های اجتماع �ی ایران �ی دارا بودن ش �رایط س �نی بالاتر از 13 س �ال از جمله شروط عضویت در این سایت است، حال آنکه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.