شماره تلفنى براى تماس!

Jeem - - الصفحة الأولى -

»تنهااااااااام «! این نام کاربري یکي از حاضرین در اتاقک چت روم بود. ای �ن کاربر که نمایه دختر داش �ت، خیلي س �اده پس از اندکي گفت وگو، ش �ماره تلفن خود را در فضای مجازی منتش �ر کرد. توجه کنید: فرشید: خوبه یا بد؟ تنهاااام: چي؟ فرشید: تنها بودن؟ خوبه یا بد؟ تنهاااام: عالیه. فرشید: اگه یکي بخواد از تنهایي درت بیاره، چی دوست داری؟ تنهاااام: آره خیلي. فرش �ید: خب من ميخوام از تنهایي درت بیارم. اهل فیس بوک هستي؟ تنهاااام: نه... فرشید: اهل پلاس چي؟ تنهاااام: نه... فرشید: پس من چهطوري از تنهایي درت بیارم؟ تنهاااام: تلفني. فرشید: خب من که شمارهات رو ندارم... تنهاااام: 0933!... ام �ا برقراری ارتباط تلفنی با ای �ن کاربر به راحتی گرفتن شماره تلفنش نیست! بسیاری از این کاربرها ش �خصیتهای غیرواقعی بوده و جنس �یت، سن، تحصیلات و دیگر مش �خصات اعلام ش �ده آنها منطبق بر واقعیت نیست، حتی بعید به نظر میرسد عکس پروفایلش �ان نیز متعلق به خودشان باشد. ش �ماره تلفن نیز از این قاعده مستثنا نیست، وقتی با این ش �ماره تلفنها ک �ه گاه به راحتی در فضای مجازی اعلام میشود تماس میگیرید، یا اصلا در ش �بکه موجود نیستند، یا شخصیت کاملا متفاوتی مثلا یک مرد 45 ساله با صدای نخراشیده به جای یک دختر 15 ساله پاسخگوی شما میشود! حتی ممکن است ش �ماره تلفن متعلق به شخص ثالثی باشد که روحش هم از ماجرا خبر ندارد و صرفا به دلیل دشمنی فرد دیگری، شمارهاش به دست شما رسیده است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.